Analýza, Case study, Policy paper

Spoločnosť Independent Media Publishing ponúka pre potreby zákazníkov zo súkromného aj verejného sektora tvorbu analytických dokumentov.

Odborné a detailné štúdie podnikateľského prostredia, analýzy stavu konkurencie, príležitostí na trhu, ale aj ekonomické prognózy, strategické dokumenty, hodnotenie a návrhy politík, či prípravu pred vystúpením v odbornej diskusii pre Vás pripraví analytik s medzinárodnými skúsenosťami.

Pro konzultaci a objednávku služeb pište na kontakt@businesspr.eu nebo volejte + 420 774257032Společnost Independent Media Publishing nabízí pro potřeby zákazníků ze soukromého i veřejného sektoru tvorbu analytických dokumentů.

Odborné a detailní studie podnikatelského prostředí, analýzy stavu konkurence, příležitostí na trhu, ale i ekonomické prognózy, strategické dokumenty, hodnocení a návrhy politik, či přípravu před vystoupením v odborné diskusi pro Vás připraví analytik s mezinárodními zkušenostmi.


Analýza 

Pripravíme hĺbkový odborný dokument, ktorého štruktúru, obsah a rozsah navrhneme na základe Vašich požiadaviek.

Vy definujete cieľ analýzy, očakávania efektu výstupov a následné využitie dokumentu.

Pripravujeme analýzy pre interné účely klientov, rovnako ako analýzy, ktoré budú následne zverejnené a medializované.

-

Připravíme hloubkový odborný dokument, jehož strukturu, obsah a rozsah navrhneme na základě Vašich požadavků.

Vy definujete cíl analýzy, očekávání efektu výstupů a následné využití dokumentu.

Připravujeme analýzy pro interní účely klientů, stejně jako analýzy, které budou následně zveřejněny a medializované.

Case study 

Pripravíme kvalitnú prípadovú štúdiu zaoberajúcu sa trhovou situáciou, modelovým príkladom, alebo ľubovoľnou okamžitou udalosťou, ktorú potrebujete rozkľúčovať.

Vy definujete predmet prípadovej štúdie, ciele výskumu, či očakávania od výstupov. Technické detaily ako štruktúru a rozsah navrhneme v spolupráci s Vami podľa Vašich požiadaviek.

Pripravujeme interné case studies pre účely rýchleho výskumu klienta, ako aj prípadové štúdie, ktoré sú vhodné na zverejnenie, či medializovanie.

-

Připravíme kvalitní případovou studii zabývající se situací na trhu, modelovým příkladem, nebo libovolnou okamžitou událostí, kterou potřebujete rozklíčovat.

Vy definujete předmět případové studie, cíle výzkumu, či očekávání od výstupů. Technické detaily jako strukturu a rozsah navrhneme ve spolupráci s vámi dle Vašich požadavků.

Připravujeme interní case studies pro účely rychlého výzkumu klienta i případové studie, které jsou vhodné pro zveřejnění, či medializaci.


Policy paper 

Pripravíme strategické dokumenty, ktoré preskúmajú dopady konkrétnych politík, faktorov vplývajúcich na podnikateľské prostredie, či nadnárodných smerníc na konkrétnu Vami zvolenú oblasť.

Policy papers hĺbkovo skúmajú všetky aspekty oblasti, na ktoré skúmaná politika dopadá, prichádzajú s konkrétnymi hodnoteniami. Pripravujeme aj strategické dokumenty, ktoré odborne a argumentačne navrhujú nové konkrétne politiky.

Pripravujeme strategické dokumenty pre interné účely klienta, rovnako ako strategické dokumenty s potenciálom predstaviť ich obsah verejne, prostredníctvom cieleného zverejnenia a medializácie.

-

Připravíme strategické dokumenty, které prozkoumají dopady konkrétních politik, faktorů ovlivňujících podnikatelské prostředí, či nadnárodních směrnic na konkrétní vámi zvolenou oblast.

Policy papers hloubkově zkoumají všechny aspekty oblasti, na které zkoumaná politika dopadá, přicházejí s konkrétními hodnoceními. Připravujeme i strategické dokumenty, které odborně a argumentačně navrhují nová konkrétní politiky.

Připravujeme strategické dokumenty pro interní účely klienta, stejně jako strategické dokumenty s potenciálem představit jejich obsah veřejně, prostřednictvím cíleného zveřejnění a medializace.


Podklady 

Pripravíme odborné podklady pre rokovanie, mediálne vystúpenie, konferenciu, či odbornú diskusiu.

Podľa požiadavky klienta pripravíme zhrnutie všetkého podstatného, čo by mal o vybranej problematike vedieť, pomáhame s formuláciou jednotlivých názorov, či návrhov. Odborne znejúce podklady preformulujeme zrozumiteľne, naopak príliš neformálne tézy preformulujeme do odborne znejúcej podoby.

Obsah, rozsah a ciele podkladov definuje klient. Bez nutnosti hĺbkového štúdia bude vo vybranej oblasti argumentačne zdatný. V podkladoch tiež predpokladáme diskutované oblasti, témy, či trendy, ktoré by mohli byť predmetom diskusie mimo oficiálny plán vystúpenia, či diskusie.

-

Připravíme odborné podklady pro jednání, mediální vystoupení, konferenci, či odbornou diskuzi.

Dle požadavků klienta připravíme shrnutí všeho podstatného, co by měl o vybrané problematice vědět, pomáháme s formulací jednotlivých názorů, či návrhů. Odborně znějící podklady přeformulujeme srozumitelně, naopak příliš neformální teze přeformulujeme do odborně znějící podoby.

Obsah, rozsah a cíle podkladů definuje klient. Bez nutnosti hloubkového studia bude ve vybrané oblasti argumentačně zdatný. V podkladech také předpokládáme diskutované oblasti, témata, či trendy, které by mohly být předmětem diskuse mimo oficiální plán vystoupení, či debaty.


Vybrané projekty

Sektorová analýza regulačného zaťaženia v SR (Case study na vybranom podniku)

2022 pre Republikovú úniu zamestnávateľov

Regulačné zaťaženie podnikania na Slovensku je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich investičné aktivity domácich aj zahraničných podnikateľov v Slovenskej republike. Hoci ide o roky diskutovanú tému a stredobod obsahu komunikačnej politiky zástupcov zamestnávateľov smerom k štátu, výrazné zlepšenie v posledných rokoch neprichádza.

Problematika je v slovenských podmienkach naďalej terčom kritiky nielen podnikateľov

samotných, ale aj medzinárodných organizácií, ako napr. OECD, ktorá pravidelne upozorňuje na preregulované podnikateľské prostredie na Slovensku. V niektorých oblastiach – ako napr. regulačné zaťaženie zamestnávania – sa dokonca slovenská legislatíva a celkový regulačný prístup štátu prezentuje ako zlý príklad aj v porovnávaniach na medzinárodnej úrovni.

Link


Technická normalizácia a bariéry z nej vyplývajúce pre MSP

2023 pre Slovak Business Agency 

Technická normalizácia má podľa zahraničných zdrojov a slovenských normalizačných autorít potenciál podporovať rozvoj inovácií a zlepšenie ekonomických výsledkov sektora malých a stredných podnikov na Slovensku. Potvrdzujú to aj závery vyplývajúce z obsahu tohto dokumentu.

Link

Hodnotenie volebných programov 2020 očami zamestnávateľov

2020 pre Republikovú úniu zamestnávateľov

S čím idú strany do volieb v pracovnom práve, prepojení školstva s trhom práce, či podpory inovácií a výskumu. Ktoré strany vymysleli 10 nových daní, kto má najlepší program na podporu výskumu či zamedzenie plytvania verejnými financiami?

Link

HODNOTENIE VLÁD 2020-2023

2023 pre Republikovú úniu zamestnávateľov

Vznik vlády v roku 2020 sprevádzalo mnoho očakávaní. Podnikateľský sektor veril nielen Programovému vyhláseniu vlády, ale aj úprimnému zámeru vládnych predstaviteľov napĺňať ho. Ako dopadlo vládnutie Matoviča a Hegera z pohľadu podnikania na Slovensku?

Link

Podivné hospodaření ve městě Jemnice

2022 pro Nadační fond proti korupci

Projektovat zakázku města, schvalovat ji a pak zhotoviteli pomáhat s její realizací. I to je běžná praxe v městském zastupitelství Jemnice. Město na Třebíčsku posílá městské peníze spřízněnému a vzájemně propojenému okruhu podnikatelů. Jeden z nich přímo rozhoduje o tom, co, jak a za kolik bude město vypisovat.

Link

Analýza hospodaření Skupiny ČEZ - při transformaci struktur jejích dceřiných firem

2022 pro Nadační fond proti korupci

Skupina ČEZ, a.s. je hlavním a klíčovým hráčem určujícím české energetické prostředí. Podnik je kvůli jeho vlastnické struktuře, kde se 70% akcií i hlasovacích práv figuruje jako majoritní vlastník Česká republika, poměrně nešťastně nazýván polostátní. Ve skutečnosti je přesnější tvrzení, že jde o podnik většinově vlastněn státem. Management ČEZ tak přímo odpovídá za výsledky hospodaření podniku a za něj jsou zase odpovědní politici, kteří ho tam dosadili.

Link


Kauza Smíchov City

2022 pro Nadační fond proti korupci
Postup Českých drah, a.s. (ČD) ve společném projektu rozvoje lokality Smíchov, kterou státní podnik provádí s developerskou skupinou Sekyra Group, prověřuje policie, což potvrzuje samotná státní firma i v odpovědi na infožádost NFPK.
Analýza ukazuje, že by ČD za pozemky, které společnosti ze skupiny developera Luďka Sekyry prodaly za něco více než 267 milionů korun bez DPH, mohly žádat dvoj- až pětinásobek. Státní firma tak na projektu tratí už půl miliardy korun.
Důležitá je pak role managementu, který za opakovaně prokázané, nevýhodné postavení, nenese žádnou odpovědnost.
"Reakce vedení ČD, včetně jejích dozorových orgánů je nulová. Za hrou na mrtvého brouka je ale naopak zrychlení procesů na dokončení projektu, a to je vždy z korupčního hlediska podezřelé", řekl Karel Škácha, ředitel NFPK.

ČD ani Sekyrova skupina náklady nezveřejňují. V utajení drží i znalecké posudky, podle kterých je vypočítaná základní složka kupní ceny. Rovněž nejsou transparentní změny ve společné firmě, která měla sloužit jako záruka rovnocenného vztahu

Link 

Kvantifikácia poplatkového zaťaženia podnikania v SR

2020 pre Republiková únia zamestnávateľov

Autorské dielo bolo vypracované v rámci hlavnej aktivity "Posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej podaktivity.

Link 


Koncept Smart Cities a jeho vplyv na MSP

2021 pre Slovak Business Agency

Koncept Smart Cities predstavuje komplexný prístup k fungovaniu mestského regiónu, ktorý zasahuje do rôznych spoločenských oblastí ako kultúra, infraštruktúra, životné prostredie, energetika, sociálne služby a ďalšie. V každej z týchto oblastí sleduje viaceré ciele, ktoré sú vzájomne prepojené a spoločne vytvárajú systém, ktorý vychádza z princípov udržateľného rozvoja. Implementácia inovatívnych riešení v mestách predstavuje pre slovenské podniky významnú podnikateľskú príležitosť a zároveň ponúka cenný zdroj dát, ktoré nielenže napomáhajú ďalšiemu zdokonaľovaniu produktov. Hnacím motorom sú predovšetkým malé a stredné podniky, ktoré sú zdrojom kreatívneho a inovatívneho potenciálu, avšak za predpokladu, že reflektujú špecifické miestne potreby. Cieľom dokumentu je analýza podmienok implementácie Smart Cities v praxi prostredníctvom MSP a porovnanie s vybranými krajinami EÚ v oblasti Smart Cities. Súčasťou dokumentu je tiež analýza možností financovania Smart Cities aktivít na regionálnej, národnej, interregionálnej a medzinárodnej úrovni, hodnotenie slabých stránok implementácie v SR, ďalej identifikáciu bariér a prezentáciu návrhov a odporúčaní aj na príkladoch dobrej praxe z vybraných krajín EÚ. Analýza obsahuje aj závery kvalitatívneho prieskumu na vybranej vzorke MSP, ktoré získali verejnú podporu na implementáciu inovatívnych riešení v slovenských mestách.

Link 


Analýza podnikania v taxislužbe na Slovensku

2020 pre Slovak Business Agency

Analyzovali sme podmienky podnikania v sektore taxislužieb na Slovensku analýzou primárnych právnych noriem a predpisov, ktoré danú oblasť upravujú.

Link 

Analýza problematiky druhej šance na Slovensku

2019 pre Slovak Business Agency

Spolupracovali sme na monitoringu podnikateľského spektra v problémoch. Dokumentovali sme príčiny problémov, podmienky insolvenčných konaní a prostredie pre druhý pokus podnikateľa po krachu. Cieľom bolo identifikovať nedostatky insolvenčnej legislatívy a navrhnúť nástroje pre dostupnejšiu druhú šancu podnikateľa.

Link

Budúci rozvoj Európskej únie v kontexte potrieb zamestnávateľov 

2019 pre Republiková únia zamestnávateľov

Autorské dielo bolo vypracované v rámci hlavnej aktivity "Posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni" v rámci podaktivity 1.1 Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom analytickej činnosti Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu expertným tímom sociálneho partnera Republiková únia zamestnávateľov.

Link

Analýza konfliktu o Náhorní Karabach v kontextu otázky zbrojního embarga

2018

Analýza konfliktu o Náhorní Karabach poukázala na nejednotnost mezinárodních smluv o zbrojení Ázerbájdžánu a Arménie. Také na to, že řada zemí embarga nedodržuje.

Link


Tomáš Lemešani, Project Coordinator, Head of Analytics

Profil

Konateľ a majiteľ spoločnosti Independent Media Publishing, je zároveň zodpovedný za realizáciu a výsledky všetkých zadaných projektov.

Má skúsenosti s analytickou prácou pre slovenských, českých, ale aj nadnárodných zadávateľov. Zameriava sa na oblasti podnikateľského prostredia, dopadov politík a návrhov konkrétnych politík, ekonomických prognóz a odborný výskum, či prieskumy vo vybraných oblastiach.

Kontakt:

tomas.lemesani@biztweet.eu

kontakt@businesspr.eu

+421 918053283

+ 420 774257032

    Oblasti

 • podnikateľské prostredie
 • ekonomika
 • priemysel
 • financie
 • európske smernice
 • európske zdroje
 • politika - dopady, hodnotenia, návrhy
 • európska politika
 • hospodárske politiky
 • bezpečnosť
 • sociálny systém
 • prieskumy trhu
 • technológie
 • digitalizácia
 • životné prostredie
 • -
 • podnikatelské prostředí
 • ekonomika
 • průmysl
 • finance
 • evropské směrnice
 • evropské zdroje
 • politika - dopady, hodnocení, návrhy
 • evropská politika
 • hospodářské politiky
 • bezpečnost
 • sociální systém
 • průzkumy trhu
 • technologie
 • digitalizace
 • životní prostředí


Jazyky: Anglický, Český, Slovenský