Analýza, Case study, Policy paper

Spoločnosť Independent Media Publishing ponúka pre potreby zákazníkov zo súkromného aj verejného sektora tvorbu analytických dokumentov.

Odborné a detailné štúdie podnikateľského prostredia, analýzy stavu konkurencie, príležitostí na trhu, ale aj ekonomické prognózy, strategické dokumenty, hodnotenie a návrhy politík, či prípravu pred vystúpením v odbornej diskusii pre Vás pripraví analytik s medzinárodnými skúsenosťami.


Společnost Independent Media Publishing nabízí pro potřeby zákazníků ze soukromého i veřejného sektoru tvorbu analytických dokumentů.

Odborné a detailní studie podnikatelského prostředí, analýzy stavu konkurence, příležitostí na trhu, ale i ekonomické prognózy, strategické dokumenty, hodnocení a návrhy politik, či přípravu před vystoupením v odborné diskusi pro Vás připraví analytik s mezinárodními zkušenostmi.


Analýza 

Pripravíme hĺbkový odborný dokument, ktorého štruktúru, obsah a rozsah navrhneme na základe Vašich požiadaviek.

Vy definujete cieľ analýzy, očakávania efektu výstupov a následné využitie dokumentu.

Pripravujeme analýzy pre interné účely klientov, rovnako ako analýzy, ktoré budú následne zverejnené a medializované.

-

Připravíme hloubkový odborný dokument, jehož strukturu, obsah a rozsah navrhneme na základě Vašich požadavků.

Vy definujete cíl analýzy, očekávání efektu výstupů a následné využití dokumentu.

Připravujeme analýzy pro interní účely klientů, stejně jako analýzy, které budou následně zveřejněny a medializované.

Case study 

Pripravíme kvalitnú prípadovú štúdiu zaoberajúcu sa trhovou situáciou, modelovým príkladom, alebo ľubovoľnou okamžitou udalosťou, ktorú potrebujete rozkľúčovať.

Vy definujete predmet prípadovej štúdie, ciele výskumu, či očakávania od výstupov. Technické detaily ako štruktúru a rozsah navrhneme v spolupráci s Vami podľa Vašich požiadaviek.

Pripravujeme interné case studies pre účely rýchleho výskumu klienta, ako aj prípadové štúdie, ktoré sú vhodné na zverejnenie, či medializovanie.

-

Připravíme kvalitní případovou studii zabývající se situací na trhu, modelovým příkladem, nebo libovolnou okamžitou událostí, kterou potřebujete rozklíčovat.

Vy definujete předmět případové studie, cíle výzkumu, či očekávání od výstupů. Technické detaily jako strukturu a rozsah navrhneme ve spolupráci s vámi dle Vašich požadavků.

Připravujeme interní case studies pro účely rychlého výzkumu klienta i případové studie, které jsou vhodné pro zveřejnění, či medializaci.


Policy paper 

Pripravíme strategické dokumenty, ktoré preskúmajú dopady konkrétnych politík, faktorov vplývajúcich na podnikateľské prostredie, či nadnárodných smerníc na konkrétnu Vami zvolenú oblasť.

Policy papers hĺbkovo skúmajú všetky aspekty oblasti, na ktoré skúmaná politika dopadá, prichádzajú s konkrétnymi hodnoteniami. Pripravujeme aj strategické dokumenty, ktoré odborne a argumentačne navrhujú nové konkrétne politiky.

Pripravujeme strategické dokumenty pre interné účely klienta, rovnako ako strategické dokumenty s potenciálom predstaviť ich obsah verejne, prostredníctvom cieleného zverejnenia a medializácie.

-

Připravíme strategické dokumenty, které prozkoumají dopady konkrétních politik, faktorů ovlivňujících podnikatelské prostředí, či nadnárodních směrnic na konkrétní vámi zvolenou oblast.

Policy papers hloubkově zkoumají všechny aspekty oblasti, na které zkoumaná politika dopadá, přicházejí s konkrétními hodnoceními. Připravujeme i strategické dokumenty, které odborně a argumentačně navrhují nová konkrétní politiky.

Připravujeme strategické dokumenty pro interní účely klienta, stejně jako strategické dokumenty s potenciálem představit jejich obsah veřejně, prostřednictvím cíleného zveřejnění a medializace.


Podklady 

Pripravíme odborné podklady pre rokovanie, mediálne vystúpenie, konferenciu, či odbornú diskusiu.

Podľa požiadavky klienta pripravíme zhrnutie všetkého podstatného, čo by mal o vybranej problematike vedieť, pomáhame s formuláciou jednotlivých názorov, či návrhov. Odborne znejúce podklady preformulujeme zrozumiteľne, naopak príliš neformálne tézy preformulujeme do odborne znejúcej podoby.

Obsah, rozsah a ciele podkladov definuje klient. Bez nutnosti hĺbkového štúdia bude vo vybranej oblasti argumentačne zdatný. V podkladoch tiež predpokladáme diskutované oblasti, témy, či trendy, ktoré by mohli byť predmetom diskusie mimo oficiálny plán vystúpenia, či diskusie.

-

Připravíme odborné podklady pro jednání, mediální vystoupení, konferenci, či odbornou diskuzi.

Dle požadavků klienta připravíme shrnutí všeho podstatného, co by měl o vybrané problematice vědět, pomáháme s formulací jednotlivých názorů, či návrhů. Odborně znějící podklady přeformulujeme srozumitelně, naopak příliš neformální teze přeformulujeme do odborně znějící podoby.

Obsah, rozsah a cíle podkladů definuje klient. Bez nutnosti hloubkového studia bude ve vybrané oblasti argumentačně zdatný. V podkladech také předpokládáme diskutované oblasti, témata, či trendy, které by mohly být předmětem diskuse mimo oficiální plán vystoupení, či debaty.


Vybrané projekty


Analýza podnikania v taxislužbe na Slovensku

2020 pre Slovak Business Agency

Analyzovali sme podmienky podnikania v sektore taxislužieb na Slovensku analýzou primárnych právnych noriem a predpisov, ktoré danú oblasť upravujú.

Link 

Analýza problematiky druhej šance na Slovensku

2019 pre Slovak Business Agency

Spolupracovali sme na monitoringu podnikateľského spektra v problémoch. Dokumentovali sme príčiny problémov, podmienky insolvenčných konaní a prostredie pre druhý pokus podnikateľa po krachu. Cieľom bolo identifikovať nedostatky insolvenčnej legislatívy a navrhnúť nástroje pre dostupnejšiu druhú šancu podnikateľa.

Link

Budúci rozvoj Európskej únie v kontexte potrieb zamestnávateľov 

2019 pre Republiková únia zamestnávateľov

Autorské dielo bolo vypracované v rámci hlavnej aktivity "Posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni" v rámci podaktivity 1.1 Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom analytickej činnosti Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu expertným tímom sociálneho partnera Republiková únia zamestnávateľov.

Link

Analýza konfliktu o Náhorní Karabach v kontextu otázky zbrojního embarga

2018

Analýza konfliktu o Náhorní Karabach poukázala na nejednotnost mezinárodních smluv o zbrojení Ázerbájdžánu a Arménie. Také na to, že řada zemí embarga nedodržuje.

Link


Tomáš Lemešani, Project Coordinator, Head of Analytics

Profil

Konateľ a majiteľ spoločnosti Independent Media Publishing, je zároveň zodpovedný za realizáciu a výsledky všetkých zadaných projektov.

Má skúsenosti s analytickou prácou pre slovenských, českých, ale aj nadnárodných zadávateľov. Zameriava sa na oblasti podnikateľského prostredia, dopadov politík a návrhov konkrétnych politík, ekonomických prognóz a odborný výskum, či prieskumy vo vybraných oblastiach.

Kontakt:

tomas.lemesani@biztweet.eu

kontakt@businesspr.eu

+421 918053283

+ 420 774257032

    Oblasti

 • podnikateľské prostredie
 • ekonomika
 • priemysel
 • financie
 • európske smernice
 • európske zdroje
 • politika - dopady, hodnotenia, návrhy
 • európska politika
 • hospodárske politiky
 • bezpečnosť
 • sociálny systém
 • prieskumy trhu
 • technológie
 • digitalizácia
 • životné prostredie
 • -
 • podnikatelské prostředí
 • ekonomika
 • průmysl
 • finance
 • evropské směrnice
 • evropské zdroje
 • politika - dopady, hodnocení, návrhy
 • evropská politika
 • hospodářské politiky
 • bezpečnost
 • sociální systém
 • průzkumy trhu
 • technologie
 • digitalizace
 • životní prostředí


Jazyky: Anglický, Český, Slovenský